top of page

Privacybeleid

CALL TO ACTION

Algemene Voorwaarden 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van Spectus Coaching te Nijmegen, gedaan aan of aangegaan met opdrachtgevers/cliënten/derden betreffende individuele Coaching-, Counselling - en (relatie)therapietrajecten.

 2. Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover schriftelijk is overeengekomen.

 3.  In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
  a.  Zorgverlener: Spectus Coaching gevestigd te: Annabellastraat 2, 6515CH te Nijmegen.  

  b.  
  AGB CodePraktijknummer 900 54304, Zorgverlenersnummer is opvraagbaar bij Spectus Coaching.

  c.  
  Beroepsvereniging:  ABvC: Algemene Beroepsvereniging voor Counselling, Registratienummer is opvraagbaar bij Spectus Coaching. ABvC is gevestigd te  Postbus 210, 2810 AE Reeuwijk.

  d.  Ingeschreven in het KvK onder nummer KvK:09177626. KVK is gevestigd te Kronenburgsingel 525, 6831 GM Arnhem

  e.  Koepel: Stichting HBO Register Complementaire Zorg (RBCZ), Registratienummer is opvraagbaar bij Spectus Coaching. RBCZ is gevestigd op Kloosterstraat 282, 4701KS Roosendaal. Het RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.

  f.  Klacht- en tuchtrecht: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of Spectus Coaching volgens de geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken. Hiertoe is Spectus Coaching aangesloten bij Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) ingeschreven bij de KvK onder nummer 09177626 en gevestigd op Newtonlaan 51, 3584 BP Utrecht. Voor klachten en geschillen kan de cliënt/klant met het ABvC contact opnemen. Sinds 1 januari 2017 geldt de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

  g. WGBO: In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

  h. Cliënt: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt of een coachingstraject volgt.

  i. Opdrachtgever: Het bedrijf met wie Spectus Coaching een overeenkomst sluit en/of aan wie Spectus Coaching een aanbod doet.

  j. Counsellings-/coachingstraject: De door Spectus Coaching aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt die binnen het opleidingsgebied ligt van Spectus Coaching.
   

ARTIKEL 2. LIDMAATSCHAPPEN EN BEROEPSCODE
 

 1. Spectus Coaching is lid van de ABvC. Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ. Informatie over de ABvC en de RBZC kunt u vinden op www.abvc.nl en www.rbzc.nl.

 2.  De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de gedragscode van de ABvC. Deze kunt u vinden www.abvc.nl/wp-content/uploads/2021/09/gedragscode-voor-de-Registercounsellor-ABvC.pdf

ARTIKEL 3. PLAN VAN AANPAK

De dienstverlening van Spectus Coaching  is zowel gericht op de particuliere als zakelijke markt.

Behandelplan particulieren:

1. Het counsellings/coachingstraject start met een eerste sessie. Hierna wordt een behandel- of coachingsplan samen met u opgesteld. Dit plan zal worden opgenomen in uw dossier. Dit wordt de leidraad voor het traject en u ondertekent of u akkoord gaat om te starten met de coaching of counselling. Hierna vindt de counselling/ coaching plaats volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze.

2. Er vinden regelmatig evaluatiesessies plaats waarin u en de zorgverlener mondeling verslag doen over uw ontwikkelingen tijdens de counselling/coaching.

3. De duur van sessies wordt in onderling overleg afgesproken. Ze vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.

4. Als u privé de sessies betaalt , kunt u zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Als aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, bedrijfsarts of andere specialist. Dit gaat altijd in overleg met u en u ondertekent dan een apart toestemmingsformulier. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.

5. Er bestaan mogelijkheden voor verrijking binnen de coaching of counselling middels het afnemen van een Scan Energy Drives®. De cliënt tekent voor deelname indien de cliënt daarvan gebruik wenst te maken. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt worden deze uitslagen met niemand anders gedeeld.

Coachingsplan zakelijke klanten:
 

Werkwijze en evaluatie:

 1. Als bedrijven hun medewerkers gebruik laten maken van de diensten van Spectus Coaching zal een offerte worden gemaakt waarin de doelstellingen, het aantal sessies en de kosten worden vermeld.

 2. Op basis van het eerste gesprek wordt een offerte gemaakt met daarin het plan van aanpak. Voor deze sessie geldt het normale tarief. De offerte wordt de leidraad voor het traject en wordt door de cliënt en opdrachtgever ondertekend.

 3. De invulling van het coachingstraject wordt zoveel mogelijk afgestemd op de leerbehoefte van de cliënt. 4. De inhoud van een coachingstraject is vertrouwelijk. Zonder toestemming van de cliënt worden er geen inhoudelijke mededelingen over de voortgang van een traject gedaan.

 4. Er vinden regelmatig evaluatiesessies plaats waarin de cliënt en de coach mondeling verslag doen over hun ontwikkelingen binnen het coachingstraject.

 5.  Er bestaat de mogelijkheden voor verrijking binnen de coaching of counselling middels het afnemen van een Scan Energy Drives®. De cliënt tekent voor deelname indien de cliënt daarvan gebruik wenst te maken. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt worden deze uitslagen met niemand anders gedeeld.

 6. Spectus Coaching is in geval van een aanmelding via een bedrijf verantwoording verschuldigd over de resultaten van een coachingstraject, tenzij dit anders is overeengekomen. Er wordt door Spectus Coaching met de cliënt overlegd op welke wijze aan het bedrijf wordt gerapporteerd en wat de inhoud van de rapportage is.

 7.  Aan de opdrachtgever of aan derden wordt door Spectus Coaching geen mededelingen gedaan buiten medeweten van de deelnemer. De kosten van het uitbrengen van schriftelijke rapportage worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht overeenkomstig de door Spectus Coaching gehanteerde tarieven.

 8.  In opdracht van de opdrachtgever, op advies van Spectus Coaching of op verzoek van de cliënt, kan aan het einde van een traject een evaluerend gesprek plaatsvinden. De kosten van het evaluerend gesprek worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht na dato van het door Spectus Coaching gehanteerde tarief.

ARTIKEL 4. TELEFONISCH CONSULT

In het geval dat de cliënt of cliëntrelatie telefonisch consulteert, worden de kosten van het telefonisch consult in rekening gebracht naar rato van het door Spectus Coaching gehanteerde tarief voor counselling/ coaching.

ARTIKEL 5. BETALING ZAKELIJK EN PRIVÉ

 1. De factuur wordt via de e-mail toegestuurd. Daarin staan de gegevens waarmee de betaling kan worden voldaan. Particulieren kunnen deze factuur ook gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij de ziektekostenverzekering. In het geval van een zakelijke coachingsessie wordt de factuur naar het bedrijf gestuurd. Zakelijke trajecten zijn aftrekbaar van de belastingen.

 2. Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.  Mocht betaling uitblijven, dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd worden doorberekend. In geval van een particuliere cliënt, aan de cliënt, in geval van een zakelijk traject aan het bedrijf.

 3. Spectus Coaching is opgenomen in het AGB-register. Hierdoor wordt Counselling  (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. Cliënten dienen zelf vooraf te informeren wat de vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de ABvC  en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van medische en psychosociale basiskennis.

ARTIKEL 6. ANNULERING, VERPLAATSING EN ABSENTIE

 1. Natuurlijk kan het voorkomen dat er sprake is van ziekte of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. Niet tijdig afgemelde afspraken zullen worden doorberekend worden. Er geldt dan een halvering van het tarief. Dit geldt bij afspraken die afgemeld zijn binnen 24 uur.

 2. Cliënten dienen zelf zorg te dragen voor voldoende afspraken.

 3. Annuleringen kunnen telefonisch (per app) of per e-mail worden doorgeven, waarbij de datum en het tijdstip van ontvangst bepalend zijn.

ARTIKEL 7. ZIEKTE

 1. Op het moment dat de zorgverlener/coach ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De sessie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

 2. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg vervanging geregeld, of wordt het traject stopgezet.

ARTIKEL 8. DOSSIERVOERING

 1.  Spectus Coaching is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd.

 2. De cliënt heeft het recht te allen tijde rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 15 jaar na afronding van het proces van uw individuele- of relatietherapie of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd, tenzij een langere bewaartermijn voor een goede zorg-/hulpverlening nodig is.

 3. Voor zakelijke coachingsessies wordt een bewaartermijn van 5 jaar aangehouden na beëindiging van het traject.

 4. Uitzondering: Op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van de cliënt draagt Spectus Coaching zorg voor de overdracht of vernietiging van (delen van) het dossier van deze cliënt. Indien meerdere personen tot de professionele relatie behoren zal overdracht of vernietiging geschieden, uitsluitend voor zover het de gegevens betreft die werden verstrekt door de verzoeker zelf. Het verzoek om overdracht of vernietiging dient door Spectus Coaching te worden bewaard overeenkomstig de bewaartermijn van gegevens die geldt na beëindiging van de professionele relatie met de cliënt. Cliënt dient, voorafgaande aan overdracht of vernietiging, schriftelijk te worden geïnformeerd over de gevolgen van overdracht of vernietiging met betrekking tot het ontvankelijk verklaren van een eventuele klacht overeenkomstig het klachtenregle-ment van de ABvC.

ARTIKEL 9. GEHEIMHOUDING

 1. De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met toestemming van de cliënt opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.

 2.  Zaken als het recht op informatie, omgang met privacy en toestemming voor de behandeling zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de richtlijnen van de RBCZ en de ABvC.

 3. Spectus Coaching hanteert ook een eigen privacy- & cookie- statement, waarvan de meest actuele versie op haar website te bekijken is.

 4. De cliënt en Spectus Coaching  zijn verplicht tot een zorgvuldige en discrete behandeling van de offerte en andere documenten, gegevens en inlichtingen die verband houden met het ingezette traject.

 5. Het is de cliënt niet toegestaan om de door Spectus Coaching uitgebrachte rapporten of andere documenten te gebruiken in een juridische procedure.

ARTIKEL 10. KLACHTENREGELING

 1. Een klacht wordt eerst met de zorgverlener besproken om te kijken of de cliënt en de zorgverlener er     samen uit kunnen komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (spectuscoaching@live.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 1 week, met de cliënt besproken. Er wordt gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt de cliënt hierover geïnformeerd door Spectus Coaching.

 2. Na het afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt deze een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie. 2. Lukt het niet er samen uit te komen, dan kan de cliënt zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van het SCAG (www.scag.nl). Spectus Coaching voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De aanmelding van een klacht geschiedt via de ABvC.

 3. Wanneer de cliënt een klacht indient bij het SCAG, moet de zorgverlener ten allen tijde vooraf worden geïnformeerd.  Op de site is een link naar de folder van SCAG te vinden.

 

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het counsellings- of coachingstraject . Hij of zij is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen proces. Dit betekent dat als de cliënt vindt dat de behandeling niet helpt, iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens is, hij of zij dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW-gegevens et cetera.

 2. Spectus Coaching is niet aansprakelijk voor materiële schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt ook voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van zijn of haar materialen tijdens of na een bezoek aan Spectus Coaching.

 3. Spectus Coaching heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering . Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Spectus Coaching  tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die is veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van het collectief via de ABvC bij Kendall Mason.

 ARTIKEL 12. MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder. De update betreffende het afwegingskader sinds 1 januari 2019 is daarin meegenomen.

ARTIKEL 13. AVG

Spectus Coaching verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten/opdrachtgevers. Deze vallen binnen de kaders van de AVG. Spectus Coaching hanteert ook een eigen privacy- & cookie- statement, waarvan de meest actuele versie op haar website (www.spectuscoaching.nl) te bekijken is.  

bottom of page